iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
2017-10-18
Rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbus įtvirtinta Civiliniame kodekse (6.665 straipsnis). Pirmoje šio straipsnio dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas neatitinka to, kas įtvirtinta sutartyje, arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato kitaip, reikalauti iš rangovo: neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje.
2017-10-11
2017 m. rugsėjo 18 d. įsigaliojo Lietuvos banko valdybos nutarimas, kuriuo patvirtintos naujosios finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklės. Rengiant taisykles, siekta užtikrinti, kad Lietuvos finansinių priemonių apskaitos sistema ir jai taikomi reikalavimai atitiktų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatas.
2017-10-03
Lyginant naująjį darbo kodeksą (toliau – NDK) kartu su ankstesniuoju, galima pastebėti, jog nors kai kurios naktinio darbo teisinio reguliavimo nuostatos NDK yra išlikusios panašios kaip ir senajame DK, tačiau kai kuriais aspektais yra nustatytas kiek kitoks naktinio darbo reglamentavimas.
2017-10-02
Primename, kad nuo 2018-01-01 didėja stebėtojų tarybų ir valdybų nariams (fiziniams asmenims) išmokamų tantjemų ir kito atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje (pvz., gaunamo pagal paslaugų sutartis) apmokestinimas.
2017-10-02
Individualių darbo ginčų nagrinėjimo net ir bendras supratimas ir jos tinkamas laikymasis neretai yra esminė prielaida apginti savo kaip darbuotojo ar darbdavio teises. Todėl 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam darbo kodeksui būtina atkreipti dėmesį į darbo ginčų nagrinėjimo pasikeitimus.
2016-10-25
ILAW vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė kartu su Draudimo brokerių rūmų prezidentu Arūnu Adomaičiu bei draudimo bendrovės ERGO Insurance SE Lietuvos filialo Draudimo departamento direktoriumi Tomu Nenartavičiumi 2016 m. spalio 25 d. dalyvavo LRT radijo laidoje „Centas eurą augina“ apie draudimo santykius.
2016-10-03
2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje priimtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Tiesiogiai taikytinas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse nuo 2018 m. gegužės 25 dienos, Reglamentas įneš nemažai naujovių, tarp jų ir duomenų valdytojo pareigą tam tikrais atvejais pranešti duomenų subjektams ir nacionalinei priežiūros institucijai apie duomenų saugumo pažeidimus.
2015-10-23
Žurnale „Juristo patarimai“ (2015 Nr. 4) publikuotas iLAW advokato Manto Mikalopo straipsnis „Naujojo Darbo kodekso projektas – teisinio reguliavimo darbo santykiuose pasikeitimai (apmokėjimas už darbą)“.
2015-10-28
iLAW advokatas Vilius Mačiulaitis LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva“ kalbėjo apie darbo užmokesčio mokėjimo tvarką.
2015-10-28
2015 m. spalio 26 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė svarbią nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-328-248/2015, kurioje kilo ginčas, ar įmonės darbuotojas, kuris vykdydamas darbo pareigas, padarė žalos kitam įmonės darbuotojui, turi pareigą atlyginti neturtinę žalą, kai darbdavys (juridinis asmuo) yra likviduotas dėl bankroto.
1   2   3   4
WE ENJOY CREATING VALUE