iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
2017-06-27
Vienas iš aktualiausių klausimų darbo santykių metu yra darbo santykių šalių turtinių ir neturtinių interesų apsauga. Šiuo metu paskutines dienas skaičiuojantis Darbo kodeksas įtvirtino darbuotojo materialinės atsakomybės institutą, kaip įrankį padarytos žalos atlyginimui,todėl verta paanalizuoti, kokias darbdaviui padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo taisykles numato naujasis Darbo kodeksas (DK).
2017-06-12
2017 m. birželio 9 d. iLAW partnerė Vilma Ramanauskaitė skaitė pranešimą „Teisinio reglamentavimo ypatumai tvarkant pakuotes savoms reikmėms“ Lietuvos Respublikos Seime organizuotoje konferencijoje „Pakuotės gyvenimas Lietuvoje O ar X?“ dėl savoms reikmėms sunaudotų pakuočių tvarkymo.
2017-06-08
Seminare daug dėmesio bus skirta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/67/ES dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo. Šia direktyva siekiama garantuoti didesnę komandiruojamų darbuotojų teisių apsaugą, sudaryti vienodas sąlygas, lyginant su vietiniais darbuotojais, priimančios šalies įmonėse, kovoti su socialine darbo jėgos atskirtimi skirtingose šalyse.
2017-06-05
Į jubiliejinį renginį susirinko dalyviai iš visos Lietuvos: savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų, atliekų tvarkymo įmonių bei valstybinio sektoriaus atstovai, politikos formuotojai. Šiemet pagrindinis dėmesys buvo skirtas pakuočių atliekų tvarkymui komunaliniame atliekų sraute.
2017-04-11
Džiaugiamės galėdami pranešti apie ILAW kontoros ir teisininkų įvertinimą darbo teisės specializacijoje tarptautinio žinyno Chambers Europe 2017 m. laidoje. Kaip ir ankstesniais metais ILAW išlaiko lyderio poziciją ir yra reitinguota aukščiausioje reitingo pakopoje (Band 1), o tarp pirmaujančių teisininkų įtraukti net trys kontoros advokatai: vadovaujantis partneris dr. Tomas Bagdanskis (Band 1), partneris dr. Vilius Mačiulaitis (Band 3) ir asocijuotas partneris Mantas Mikalopas (Associates to watch).
2017-03-23
Duodami įžadus, sutuoktiniai pasižada būti kartu ir skausme, ir džiaugsme. Šį sutarimą vis dažniau įtvirtina ir sudarydami vedybinę sutartį. Kada ją verta sudaryti?
2017-03-21
Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ) 2 straipsnio 12 punkte apibrėžia sutikimą kaip savanorišką duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu, išreikštą aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.
2017-03-15
Rinkodaros naujienų portalo M360 straipsnyje „Daugiabučių gyventojus piktina bendrovės „Viena sąskaita“ reklama“ pateikiamas ILAW asocijuoto partnerio Manto Mikalopo komentaras dėl galimai klaidinančios bendrovės „Viena sąskaita“ reklamos kampanijos.
2017-02-28
Itin reikšmingu ir verslui naudingu pakeitimu, kurį įneš Reglamento įsigaliojimas, yra „vieno langelio“ (angl. one stop shop) principo nustatymas. Jis reiškia, kad duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo pagrindinės arba vienintelės buveinės priežiūros institucija įgys teisę veikti kaip vadovaujanti priežiūros institucija tarpvalstybinio duomenų tvarkymo atveju. Tik su ja duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas palaikys ryšius vykdydamas tarpvalstybinį duomenų tvarkymą.
2017-02-23
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) V skyrius aprašo būdus perduoti asmens duomenis į trečiąsias šalis. Reikšmingu pokyčiu laikytina tai, kad atsiras daugiau atvejų, kada asmens duomenų perdavimui į trečiąsias šalis nebereikės specialaus priežiūros institucijos leidimo.
1   2   3   4   5   6
WE ENJOY CREATING VALUE